سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی

همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی در تاریخ 17 و 18 مهر ماه 1402 برگزار می شود.

  همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی، 17 و 18 مهر ماه 1402

محورهای همایش:
الف) تأثیرتغییر اقلیم بر :
- الگوی کشت محصوالت کشاورزی، تولید غذا و امنیت غذایی
- علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ) با تأکید بر استان البرز(
- بر بیماری های نوظهور و نوپدیدگیاهی و جانوری
- کوچ و مهاجرت کشاورزان
- بهره برداری از منابع ژنتیکی و دانش بومی در راستای سازگاری تغییر اقلیمی
- تنوع زیستی و انقراض گونه ها و منابع ژنتیکی گباهی و جانوری
- طغیان آفات و بیماری های گیاهی و ایجاد آفات و بیماری های نوظهور و خسارت علف های هرز
- تولیدات دامی
- تولیدات چوبی
- رشد اقتصادی بخش کشاورزی
- مدیریت منابع آب ، خاک و کربن
- راهکارهای منطقه ای و بین المللی
ب ) یافته های نوین و دانش بنیان

تلفن: 34259571 - 026
ECE : karaj@iauece.ir