سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


وبینار آموزشی مدیریت شته ها در فضای سبز (با تاکید بر معرفی دشمنان طبیعی)

وبینار آموزشی مدیریت شته ها در فضای سبز (با تاکید بر معرفی دشمنان طبیعی) در تاریخ 6 تیرماه به صورت رایگان برای علاقه مندان برگزار می شود.

 وبینار آموزشی مدیریت شته ها در فضای سبز (با تاکید بر معرفی دشمنان طبیعی) 6 تیرماه ساعت 8 صبح تا 12:15