سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و انجمن صنفی کشت بافت گیاهی در تاریخ 26 الی 28 تیرماه 1402 برگزار خواهد شد.

 دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی
با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و انجمن صنفی کشت بافت گیاهی
در تاریخ 26 الی 28 تیرماه 1402 برگزار خواهد شد.
با استعانت از پروردگار و در راستای اهداف سند ملی در حوزه زیست فناوری کشاورزی و استفاده از فناوری های
کشت بافت و ریز ازدیادی جهت احیای 50 درصد باغات و جنگل ها و مراتع کشور و تولید بذور هیبریدی، دومین سمپوزیم
ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ 26 الی 28 تیرماه 1402 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با هدف
حمایت از توسعه محصوالت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری کشاورزی و ایجاد زنجیره ارزش برگزار می
گردد.

 

پیش ثبت نام: عالقمندان جهت پیش ثبت نام و اطمینان از ظرفیت خالی سمپوزیوم می توانند نام و نام خانوادگی، وضعیت تحصیلی و
شماره تماس خود را به نشانی پست الکترونیکی com.gmail@nigeb.barghamadi یا شماره همراه 09358004125 از طریق
تلگرام و واتساپ ارسال نمایند تا فرم ثبت نام و اطالعات تکمیلی برای آنها ارسال شود.
ثبت نام قطعی: ارسال تصویر از فیش واریزی به شماره حساب یا کارت مندرج در فرم ثبت نام و تکمیل اطالعات آن به ایمیل یا شماره
تلگرامی مذکور به منزله ثبت نام قطعی می باشد.

ظرفیت پذیرش سمپوزیوم
250 نفر
مهلت ثبت نام
15 تیر ماه 1402 - هزینه 1) پذیرایی مبلغ 450 هزار تومان و 2) پذیرایی همراه با نهار 900 هزار تومان

 

توجه: شرکت کنندگان می بایست برای انجام مراحل پذیرش راس ساعت 7 در البی طبقه اول پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک حاضر باشند.
تلفن تماس: جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این سمپوزیوم با شماره 09358004125 آقای دکتر برغمدی مسئول
آموزش کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تماس حاصل فرمایید.


مکان برگزاری : تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 


محورهای سمپوزیوم:
 شناسایی موانع تولید و تجاری سازی فناوری کشت بافت در کشور و مانع زدایی
 معرفی ظرفیت های جدید حوزه کشت بافت گیاهی و کارآفرینی در این حوزه
 پرداختن به جنبه های کاربردی و فعال سازی استارت آپ ها
 جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایده های فناورانه و خالق
 تشریح حمایت های دولتی از بخش خصوصی، پرداخت تسهیالت و ...
یکی از روشهای مدرن اقتصاد پایدار در حوزه های کشاورزی و دارویی، استفاده از فناوری کشت سلول و بافت گیاهی است که
از این طریق می توان نسبت بـه تکثیـر گیاهـان مختلـف اعـم از صـنعتی، داروئی، مرتعی و کشاورزی اقدام نمود. کـشت
بافـت گیـاهی بستر مناسبی جهت حفظ و نگهداری گونه ها و ژنوتیپهای مـادر و یـا در حـال انقـراض طبیعت به عنوان
منابع با ارزش ژرم پلاسم محسوب میشود. عالوه بر این، این فناوری در سالهای اخیر به گونهای توسعه یافته اسـت کـه هـم اکنـون برای انتقال ژنهای مطلوب، به ویژه ژنهـای ایجـاد کننـدة مقاومـت نـسبت بـه آفـات و بیماریهای گیاهی در سطح
گسترده استفاده می شود.
احیای بیش از 50 درصد باغات کشور مستلزم استفاده از کشت بافت و ریزازدیادی میباشد بخصوص آنکه نهالهای رویشی
حاصل میتواند امکان ایجاد باغات یکنواخت با محصول مشابه از نظر کیفیت، ظاهر و اندازه و با قابلیت مکانیزاسیون را
فراهم آورد.
سه ویژگی منحصربه فرد فن کشت بافت گیاهی عبارتند از: 1)مستقل از فصل، زمان و مکان است. 2)سرعت تکثیر رویشی در
مقایسه با روشهای سنتی )قلمه، پاجوش، خوابانیدن و ...( بسیار باالتر است. 3)گیاهان تکثیر شده با این روش سالم و از نظر
ژنتیکی یکسان هستند.
تاکنون بیش از 80 شرکت دانش بنیان و خصوصی بصورت رسمی و غیر رسمی در این زمینه مشغول فعالیت هستند. توسعه
این فعالیت و سرمایه گذاری تنها در قالب یک زنجیره میسر است، از این رو می بایست بخش خصوصی با همکاری بخش
دولتی برای دستیابی به گیاهان سالم در قالب یک زنجیره فعالیت کنند.
اطمینان از فروش محصوالت تولیدشده توسط شرکتهای مختلف مرتبط با زیستفناوری، ضامن بقاء و باعث توسعه آنهاست
که این خود سبب رشد و شکوفایی زیستفناوری در کشور خواهد شد. علیرغم نیاز روزافزون کشور به منابع غذایی با منشاء
گیاهی که در گزارشات و آمار واردات به روشنی مشهود است، محصوالت گیاهی تولید شده مبتنی بر زیستفناوری، در کشور
با مشکل فروش و بازاریابی مواجه هستند.
بررسی تولیدات شرکتهای مختلف نشان میدهد، توان تولیدی این شرکتها در حال حاضر به حوزه ریزازدیادی محدود شده
است. در واقع بضاعت تولیدی شرکتهای خصوصی در حد تولید چند گیاه خاص از جمله خرما، موز، ارکیده، آنتریوم، بنفشه
آفریقایی و به میزان کمتر توتفرنگی میباشد که آن هم فقط به تولید یک یا چند رقم )واریته( خاص محدود میشود و اخیراً
گیاهانی از قبیل مرکبات، گردو، سیبزمینی، گیاهان دارویی، انبه )در مقیاس کمتر( و گیاهان زینتی مانند انواع رز و ... نیز کم
و بیش مورد توجه قرار گرفتهاند.
با عنایت به نقش پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در آموزش و ترویج مراکز کشت بافت گیاهی این مرکز در
تالش است با تشکیل نشست تخصصی و دعوت از مسئولین مرتبط با این حوزه و شرکت های کشت بافتی ضمن ایجاد
محیطی صمیمی، زمینه را برای رفع معضالت مذکور فراهم نماید و نقش سازنده در شرایط تحریم با بازار سازی محصوالت
کشت بافت گیاهی ایفا نماید.
سخنرانان سمپوزیوم: )امکان تغییرات در سخنرانان وجود دارد.(
دکتر جواد محمدی: رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری و رئیس سمپوزیوم
دکتر محمد علی ملبوبی معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری
دکتر ایرج رستگار: رئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی
دکتر روحاهلل دهقانی فیروزآبادی: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور
دکتر محمد مهدی برومندی: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
مهندس صادق توسلی زاده: مشاور وزیر و مدیر کل دفتر توسعه پایدار و امور فناوری
محمدمهدی مقدسیان: رئیس هیات مدیره صندوق زیست فناوری
دکتر پژمان آزادی: معاون فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتر محمد حسین عصاره: رییس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور
دکتر علیرضا زاکانی: شهردار تهران
دکتر محمدحسن اسدی: شهردار شیراز
دکتر مهدی طاهری: رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی
دکتر عبدالرضا کاوند: معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال
دکتر محمد سنایی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه نهال بخش کشاورزی
دکتر علی علیزاده علی آبادی: رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر حسین زینلی: مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی کشور
دکتر جلیلی مقدم: مدیرکل میوههای گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی
نماینده نهالستان ها
نماینده اتحادیه باغداران
نماینده سازمان حفظ نباتات کشور
دکتر مصطفی برغمدی : دبیر اجرایی سمپوزیوم
* گواهینامه معنبر از سوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر خواهد شد.