شنبه 31 اردیبهشت 1401
اخبار و اطلاعیه ها


حمایت انجمن از دانشجویان جهت ثبت نام در کنگره گل و گیاهان زینتی، بهمن 1399، دانشگاه شهید چمران اهواز

ثبت نام رایگان در کنگره
انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در نظر گرفته است 20 نفر اول از دانشجویان عضو انجمن که مقاله خود را در سایت کنگره بارگزاری می کنند، بطور رایگان در کنگره ثبت نام شوند.