پنجشنبه 14 مرداد 1400
اخبار و اطلاعیه ها


همایش ملی شاخص های علمی و ظرفیت های تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی

همایش ملی شاخص های علمی و ظرفیت های تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی
توجه: شرکت و ارائه مقاله در همایش برای اعضاء انجمن علمی گل و گیاهان زینتی رایگان می باشد.