سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

فعالیتهای انجمن گل و گیاهان زینتی

 

این انجمن در تاریخ سی مرداد ماه 1392 از دفتر کمیسیون انجمن های علمی پروانه تاسیس آن صادر شد و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نهایی رسید . لازم به ذکر است که تا کنون 215 نفر مدارک درخواست عضویت خود را برای انجمن ارسال نموده اند . از جمله دستاوردهای این انجمن در این مدت از شروع فعالیت می توان به فعال سازی 6 کارگروه آمار و اطلاعات، کمیته آموزش و پژوهش، کمیته انتشارات، کمیته پذیرش و روابط عمومی، کمیته گردهمایی علمی، کمیته هماهنگی با صنعت، کمیته توسعه فناوری نوین و شرکتهای دانش بنیان و هماهنگی برای برگزاری کنگره بین المللی، راه اندازی خبرنامه الکترونیکی انجمن و راه اندازی دبیرخانه انجمن اشاره نمود.