سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

اهداف انجمن

اهداف این انجمن به شرح ذیل می باشد:


1- کمک به گسترش، پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ گل و گیاهان زینتی
2- ایجاد ارتباط علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با گل و گیاهان زینتی سرو کار دارند.
3- همکاری با نهاد‌های اجرایی، آموزشی، تولیدی، خدماتی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علمی موضوع فعالیت انجمن.
4- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و فعالان عرصه گل و گیاهان زینتی
5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
6- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی.
7- انتشار کتب و نشریات علمی.