سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

اساسنامه

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

  کمیسیون انجمن های علمی
اساسنامه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

 

 


فصل اول- کلیات و اهداف


ماده ۱: به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه، انجمن علمی گل و گیاهان زینتی جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می‌گردد.
ماده ۲: انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی ، پژوهشی و فنی فعالیت می کند و انجمن از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده۳: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره: هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام گردیده و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 


فصل دوم- وظایف و فعالیت‌ها:


ماده ۵: به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
۵--۱ انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با گل و گیاهان زینتی سرو کار دارند.
۲-۵- همکاری با نهاد‌های اجرایی، تولیدی، خدماتی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ علمی موضوع فعالیت انجمن.
۵--۳ ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و فعالان علمی عرصه گل و گیاهان زینتی .
۵--۴ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.
۵-۵- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی.
۵- -۶انتشار کتب و نشریات علمی.
5- 7-همکاری با سازمان ها و نهاد های علمی ملی و بین المللی در حوزه فعالیت های انجمن به تشخیص هیات مدیره یا مجمع عمومی
5-8-حمایت از شرکتهای دانش بنیان مرتبط با گل و گیاهان زینتی
5- 9-بهره گیری از روش های نوین جهت کمک به واحد های تولیدی، آموزشی و پژوهشی


فصل سوم- انواع و شرایط عضویت:

 

 

 

 

۶- -۳عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در زمینه‌های گل و گیاهان زینتی ویا در رشته های باغبانی، اصلاح، طراحی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی، بیوتکنولوژی، زیست شناسی و سایر رشته های مرتبط به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
۶- -۴عضویت افتخاری
شخصیت های ایرانی و خارجی که

مقام علمی آنان حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
۶--۵ اعضای موسساتی( حقوقی)
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۶-۱ می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای موسساتی، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده ۷: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۸--۱ استعفای کتبی
۸--۲ عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.


فصل چهارم- ارکان انجمن


ماده۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی
ب: هیات مدیره
ج: بازرس
ماده۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
۱۰--۱ مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
-۱۰ ۲- در صورتیکه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای – بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود – انجام شود.
۱۰- -۳ مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس(بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.
تبصره۱: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق االعاده نمایند. مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نماید.
تبصره۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستورجلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است .
تبصره4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است .

ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی عادی
الف – مجمع عمومی عادی
۱۱--۱ انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس ( بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی).
۱۱--۲ تصویب خط مشی انجمن.
۱۱- -۳بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس یا ( بازرسان).
۱۱--۴ تعیین میزان حق عضویت
۱۱-5 - عزل هیات مدیره و بازرس یا (بازرسان).
۱۱-6- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمد ها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب – مجمع عمومی فوق العاده
11-7- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
11-8- تصویب انحلال انجمن
تبصره۱: جلسات مجامع عمومی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره2: مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره 4: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
تبصره5: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم‌گیری در مواد بند های ۱۱-7 و ۱۱-8 تشکیل می شود.
ب- هیات مدیره
ماده ۱۲- هیات مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
۱۲- -۱ هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

۱۲--۲ حداکثر دو عضو مشمول بند(1-12) در صورت کسب بیش از □(3/4) آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره در ایند.
۱۲- ۳- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
۱۲--۴ هیات مدیره حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
۱۲--۵ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.
۱۲—۶ - هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.
۱۲--۷ جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۱۲-۸- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می‌شود.
۱۲-۹- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۲-۱۰- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۲-۱۱- شرکت بازرس یا (بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده ۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱۳--۱ اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۱۳--۲ تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
۱۳--۳ هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
۱۳- -۴جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
۱۳--۵ تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمد ها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
۱۳--۶ اقامه دعاوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل داد رسی با حق تعیین وکیلی و حق توکیل به غیر.
۱۳--۷ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
۱۳--۸ اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن.
۱۳--۹ جلب هدایا و کمک‌های مالی.
۱۳--۱۰ اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.
۱۳- -۱۱اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۳--۱۲ ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .
۱۳--۱3 هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد شد.

ج: بازرس یا بازرسان:
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک بازرس نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده۱۵- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
۱۵--۱ بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۱۵--۲ بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
۱۵--۳ گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس( بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم-گروه‌های علمی انجمن:


ماده۱۶- انجمن می تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد.

۱) گروه های تخصصی
۲) کمیته آموزش و پژوهش
۳) کمیته انتشارات
۴) کمیته آمار و اطلاعات
۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶) کمیته گردهمایی های علمی
۷) کمیته هماهنگی با صنعت
۸) کمیته توسعه فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان
۱۶- -۱انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.


فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه


ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱۷--۱ حق عضویت اعضا.
۱۷--۲ درآمد‌های ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی.
۱۷--۳ دریافت هدایا و کمک‌ها.
۱۷- -۴کلیه عواید و درآمد‌های انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
ماده۱۸ - درآمد ها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.
ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک‌های کشور نگهداری می شود.
ماده ۲۰- هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.
ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارد.
ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش عالی به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده ۲۵- این اساسنامه پس از تشکیل انجمن در اولین مجمع عمومی بایستی به تصویب برسد.
ماده ۲۶- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل 25 ماده و 18 تبصره در جلسه مورخ 05/02/92 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.