چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

بررسی تاثیر پس از برداشت تیمارهای اسپرمین و اسید سالیسیلیک بر زرد برگی و دوام عمر گل شاخه ­بریده آلسترومریا ((Alstroemeria hybrida

استاد راهنما دکتر محمد جواد نظری دلجو استاد مشاور دکتر خشنود علیزاده نگارش ساناز فرامرزی
پایان نامه فوق جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی درگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مهاباد در شهریور 1392 انجام شده است

چکیده

پلی آمین ها و اسید سالیسیلیک نقش بسزایی در کنترل فرآیندهای فیزیولوژیکی منجر به پیری مانند سنتز اتیلن، مواد فنولی و مقاومت به تنش ها ایفا می کنند. از مشکلات عمده گل شاخه بریده آلسترومریا علاوه بر عمر گلجایی کم، زردی و طول عمر کوتاه برگ ها می باشد. در همین راستا پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ٣ تکرار و به منظور بررسی تاثیر اسپرمین (0/5 و ۰ پی پی ام) و اسید سالیسیلیک (0/2 و0/1 ،0/05 ،0 میلی مولار) بر دوام عمر، زردبرگی، فنول کل و جذب آب در دو رقم آلسترومریا (‘Lorena’ و (‘Viancy’ در آزمایشگاه پس از برداشت با شرایط نوری ۲۰ ماکرومول بر مترمربع بر ثانیه، رطوبت نسبی ۶۵ درصد، مدت روشنایی ۱۲ ساعت و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش کاربرد اسپرمین در محلول نگهدارنده تاثیر بسزایی بر دوام عمر و کاهش زردبرگی گل شاخه بریده آلسترومریا داشت، به­طوری­که در مقایسه با شاهد، افزایش 12 درصدی در عمرگلجایی مشاهده گردید. همچنین فنول کل نسبت به شاهد به طور معنی داری تحت تاثیر کاربرد توام اسپرمین و اسید سالیسیلیک ( 2/0 میلی مولار) افزایش یافت. جذب آب توسط ساقه گل دهنده، نشت الکترولیت گلبرگ و رنگیزه های فتوسنتزی برگ به طور معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل اسید سالیسیلیک، اسپرمین و رقم قرار گرفتند (0/01> P). به طوریکه بیشترین تاثیر تیمارهای مورد بررسی در ترکیب تیماری 1/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 0/5 پی پی ام اسپرمین در رقم ‘Viancy’ مشاهده گردید .برهمین اساس عارضه زردبرگی به عنوان یکی از مهمترین عوارض پس ­از برداشت آلسترومریا در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری نشان داد. با توجه به نتایج آزمایش استفاده از اسپرمین توام با اسید سالیسیلیک در محلول نگهدارنده منجر به حفظ کیفیت و کاهش تلفات پس ازبرداشت ارقام ‘Lorena’ و ‘Viancy’ گل شاخه بریده آلسترومریا می­شود.
 
کلمات کلیدی: پلی آمین، اسید سالیسیلیک، گل شاخه بریده آلسترومریا، تلفات پس از برداشت، زردبرگی، دوام عمر