سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

سطح زیر کشت و تولید گل و گیاهان زینتی گلخانه ای کشور در سال 1395(ارقام به هکتار)