جمعه 31 شهریور 1402
اخبار و اطلاعیه ها


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران جهت حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن که از ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه مورخ 28/6/1401 در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در شهر کرج، جاده محمدشهر، خیابان همت تشکیل می‌گردد، دعوت به عمل

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
با شماره ثبت 2354 و شناسه ملی 10190068823
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران جهت حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن که از ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه مورخ 28/6/1401 در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در شهر کرج، جاده محمدشهر، خیابان همت تشکیل می‌گردد، دعوت به عمل می‌آید.
دستورجلسه: 1- گزارش عملکرد هیات مدیره 2- گزارش خزانه دار 3- انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان 4- سایر موارد


هیات مدیره انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران