یکشنبه 3 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران جهت حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن که از ساعت 14 تا 16 روز شنبه مورخ 1401/5/29 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران واقع در کرج، تشکیل می گردد، دعوت به عمل می آید.

 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
با شماره ثبت 2354 و شناسه ملی 10190068823
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران جهت حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن که از ساعت 14 تا 16 روز شنبه مورخ 1401/5/29 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران واقع در کرج، تشکیل می گردد، دعوت به عمل می آید.
دستورجلسه: 1- گزارش عملکرد هیات مدیره 2- گزارش خزانه دار 3- انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان 4- سایر موارد


هیات مدیره انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران