یکشنبه 30 خرداد 1400
اخبار و اطلاعیه ها


نشست تخصصی سخنرانی تخصصی برخی نوآوری ها در گل و گیاهان زینتی

مجمع عمومی انجمن گل و گیاهان زینتی همزمان با سخنرانی تخصصی مهندس محمدرضا شفیعی با موضوع برخی نوآوری ها در گل و گیاهان زینتی در روز چهارشنبه 27 آذر 98 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (کرج) برگزار می گردد.

 مجمع عمومی انجمن گل و گیاهان زینتی همزمان با سخنرانی تخصصی مهندس محمدرضا شفیعی با موضوع برخی نوآوری ها در گل و گیاهان زینتی در روز چهارشنبه 27 آذر 98 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (کرج) برگزار می گردد.