شنبه 27 مهر 1398
اخبار و اطلاعیه ها


غرفه انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در نمایشگاه بین المللی IFTF هلند

حضور انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در نمایشگاه بین المللی IFTF هلند با معرفی فعالیتهای انجمن و تولیدات گل و گیاهان زینتی ایران با هدف توسعه صنعت گل و گیاه ایران و توسعه همکاری های بین المللی

 حضور انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در نمایشگاه بین المللی IFTF هلند با معرفی فعالیتهای انجمن و تولیدات گل و گیاهان زینتی ایران با هدف توسعه صنعت گل و گیاه ایران و توسعه همکاری های بین المللی
و بازدید سفیر محترم ایران در هلند و مقامات وزارت جهاد کشاورزی ایران، مدیر مجله تجاری فلوریکالچر هلند، رئیس انجمن گل هلند و شرکتهای معتبر بین المللی