چهارشنبه 14 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها


نشست تخصصی فضای سبز شهری، بحران آب و استفاده از گیاهان زینتی مقاوم به خشکی

نشست تخصصی فضای سبز شهری، بحران آب و استفاده از گیاهان زینتی مقاوم به خشکی در تاریخ 8 شهریور 97 توسط انجمن گل و گیاهان زینتی برگزار می شود.

نشست تخصصی فضای سبز شهری، بحران آب و استفاده از گیاهان زینتی مقاوم به خشکی در تاریخ 8 شهریور 97 ساعت 16 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران واقه در کرج، چهارراه کارخانه قند، بلوار شهید فهمیده مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی، توسط انجمن گل و گیاهان زینتی برگزار می شود.