شنبه 25 مرداد 1399
دوره: 3

دکتر پژمان آزادی

رئیس انجمن

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

شرح حال علمی


دکتر پریسا کوباز

خزانه دار

دکتری فيزيولوژي گياهي

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شرح حال علمی


دکتر لیلا سمیعی

عضو هیات مدیره

دکتری باغباني

عضو هیئت علمی

شرح حال علمی

 شرح حال علمی فارسی


دکتر لیلا پورحسینی

عضو هیات مدیره

دکتری علوم باغباني

شرح حال علمی


دکتر مریم جعفرخانی کرمانی

بازرس اصلی

دکتری بيوتكنولوژي گياهي

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

شرح حال علمی


دوره: 2

دکتر پژمان آزادی

رئیس انجمن

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

شرح حال علمی


مهندس محمد رضا شفیعی

نایب رییس

کارشناسی ارشد باغباني

عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات

شرح حال علمی


دکتر مریم جعفرخانی کرمانی

خزانه دار

دکتری بيوتكنولوژي گياهي

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

شرح حال علمی


دکتر هدایت زکی زاده

عضو هیئت مدیره

دکتری باغباني

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان


مهندس ابوالفضل ایرانشاهی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد باغباني

مدیرعامل شرکت مهندسین گل و گیاه خاورمیانه

شرح حال علمی


دکتر علیرضا نیکوئی

عضو هیات مدیره

دکتری

عضو هیئت علمی

شرح حال علمی


دکتر ایمان روح االهی

عضو هیات مدیره

دکتری علوم باغباني

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

شرح حال علمی


دکتر لیلا سمیعی

عضوعلی البدل هیات مدیره

دکتری باغباني

عضو هیئت علمی

شرح حال علمی

 شرح حال علمی فارسی


دکتر لیلا پورحسینی

عضو علی البدل هیات مدیره

دکتری علوم باغباني

شرح حال علمی


دکتر نرگس مجتهدی

بازرس انجمن

دکتری بيوتكنولوژي گياهي

عضو هیئت علمی


دکتر پریسا کوباز

بازرس علی البدل انجمن

دکتری فيزيولوژي گياهي

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

شرح حال علمی


دوره: 1

دکتر پژمان آزادی

رئیس انجمن

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

شرح حال علمی


دکتر نوراله احمدی

نایب رئیس انجمن

دکتری بيوتكنولوژي باغباني

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

شرح حال علمی


دکتر مریم جعفرخانی کرمانی

خزانه دار

دکتری بيوتكنولوژي گياهي

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

شرح حال علمی


دکتر محمد حسین دانشور

عضو هیئت مدیره

دکتری باغباني

عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین


دکتر هدایت زکی زاده

عضو هیئت مدیره

دکتری باغباني

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان


مهندس محمد رضا شفیعی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد باغباني

عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات

شرح حال علمی


مهندس ابوالفضل ایرانشاهی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد باغباني

مدیرعامل شرکت مهندسین گل و گیاه خاورمیانه

شرح حال علمی


دکتر عبدالله حاتم زاده دهبنه

عضو علی البدل

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان


دکتر احمد معینی

بازرس

دکتری بیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس


دکتر لیلا پورحسینی

بازرس علی البدل

دکتری علوم باغباني

شرح حال علمی


دکتر امرالله نبی گل

عضو علی البدل

دکتری باغباني

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

شرح حال علمی